Temeljem Odluke Upravnog vijeća Predškolske ustanove Dječjeg vrtića Slano o upisu i mjerilima upisa djece u P.U. Dječji vrtić Slano za pedagošku 2024./2025.godinu, Dječji vrtić Slano( u nastavku teksta: Vrtić) objavljuje
NATJEČAJ

ZA UPIS DJECE U P.U. DJEČJI VRTIĆ SLANO

ZA PEDAGOŠKU 2024./2025.GODINU

 

 

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Vrtić će primati zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

od 24.05.2024.g. do 07.06.2024.godine u vremenu od 9,00 do 12,00 sati u prostorijama Vrtića 

i to za ostvarivanje sljedećih programa:

1) redovni 10-satni vrtićki i jaslički program -centralni vrtić Slano ( za djecu od navršenih 12 mjeseci života do polaska u školu)

2) redovni 5, 5 satni vrtićki i jaslički program - centralni vrtić Slano ( za djecu od navršenih 12 mjeseci života do polaska u školu)

3) redovni 5, 5 satni vrtićki  program - područni vrtić Ošlje ( za djecu od navršenih 3. godine života do polaska u školu) 

* Roditelji  djece  koja pohađaju Vrtić preuzimaju Zahtjev za obnovu upisa kod odgojitelja svoje djece ili putem web stranica Vrtića.

 

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

 

(1)   Uz zahtjev za upis djeteta roditelj odnosno skrbnik obavezno prilaže:

 • izvod iz matične knjige rođenih djeteta
 • potvrdu o prebivalištu djeteta i oba roditelja, odnosno skrbnika (ne starije od 6 mjeseci) ili kopija osobne iskaznice
 • dokaz  o državljanstvu
 • liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta s podacima o cijepljenju (neposredno prije upisa u vrtić)
 • knjižicu cijepljenja (imunizacije)

(2)   Kako bi dijete ostvarilo pravo na red prvenstva upisa metodom bodovanja, roditelj  odnosno skrbnik prilaže sljedeću dokumentaciju:

 • djeca roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu invalida/žrtva Domovinskog rata s podatkom o postotku invalidnosti, odnosno rješenje o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti
 • djeca iz obitelji s troje djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili preslik osobne iskaznice
 • djeca oba zaposlena roditelja – potvrda o zaposlenju HZMO oba roditelja, ne starija od 30 dana
 • djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se utvrđuje metodologija vještačenja – preslika medicinske dokumentacije koja potvrđuje teškoću djeteta
 • djeca samohranog roditelja – dokaz o samohranosti: rodni list djeteta list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi, dokument kojim se dokazuje dugotrajno liječenje ili izdržavanje kazne zatvora,
 • djeca jednoroditeljskih obitelji – pravomoćna odluka suda o razvodu braka ili pravomoćno rješenje suda o povjeri djeteta na odgoj i čuvanje ili potvrda suda da su postupci razvoda braka i povjere na čuvanje u tijeku
 • djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima – rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djece u udomiteljsku obitelj
 • djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom – potvrda iz Registra osoba s invaliditetom
 • djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića – u slučaju da se zahtjev ne predaje putem sustava e-Upisi: potvrda o prebivalištu ili boravištu
 • djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje ili potvrda o dječjem doplatku
 • djeca roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade – rješenje ili potvrda o ostvarenom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu

(3)   U slučaju nedostavljanja traženih dokaza Korisnici usluge ne ostvaruju pravo prednosti po danom kriteriju.

(4)   Za točnost podataka iz prethodnih stavaka ovog članka odgovorne su osobe koje su  izdale dokumente, odnosno podnositelji zahtjeva. U slučaju osnovane sumnje u točnost podataka iz priloženih dokumenata može se obaviti provjeru istih. Ukoliko se utvrdi da su podaci neistiniti podnositelj zahtjeva gubi pravo upisa.

(5)   Roditelj, odnosno skrbnik djeteta koje je upisano u prethodnoj pedagoškoj dužan je u upisnom roku podnijeti Zahtjev za obnovu upisa za svaku sljedeću pedagošku godinu u kojoj će u kontinuitetu nastaviti koristiti usluge Vrtića.  Roditelj, odnosno skrbnik djeteta dužan je potpisati Ugovor s Vrtićem te  priložiti liječničko uvjerenje o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta s podacima o cijepljenju i knjižicu cijepljenja (imunizacije) najkasnije do početka nove pedagoške godine.

 

 III. REZULTATI UPISA

Obavijest o primljenoj djeci i djeci s liste čekanja objavit će se na oglasnoj ploči Vrtića i na web stranici vrtića najkasnije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva.

 

Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na kontakt telefon broj: 871-023 svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 13:00 sati.