2020

Natječaj za kuhar/icu- na određeno  [docx]
05.11.2020
Natječaj za kuhar/icu- na određeno  [docx]
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtić Slano na sjednici održanoj 02.11.2020.g. raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme za novootvoreno radno mjesto 1.KUHAR/KUHARICA – 1 (jedan/jedna izvršitelj/ica) - na određeno vrijeme do 31.08.2021.godine s punim radnim vremenom ( 40 sati tjedno) Uvjeti: SSS kuhar – članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu: Kratki životopis Presliku svjedodžbe o završenoj školi Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o ne vođenju prekršajnog postupka (oba ne starija od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.10/97, 107/07 i 94/13) Dokaz o hrvatskom državljanstvu Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji Prijave za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta ( u izvorniku ili preslici ) podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na sljedeću adresu: Predškolska ustanova Dječji vrtić Slano ( za natječaj ) Trg R. Boškovića 1 20232 Slano Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. NAPOMENA: Ovaj natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Predškolske ustanove Dječji vrtić Slano dana 05.11.2020.g. Ravnateljica : Mirela Družijanić
05.11.2020